Εδάφιο Σαββάτου 30 Δεκεμβρίου 2017

Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία. – Ιωάννης 10:10