Εδάφιο Σαββάτου 30 Ιανουαρίου 2016

Αληθώς, αληθώς σας λέγω· Εάν τις φυλάξη τον λόγον μου, θάνατον δεν θέλει ιδεί εις τον αιώνα. – Ιωάννης 8:51