Εδάφιο Σαββάτου 30 Ιουλίου 2016

διότι περιπατούμεν διά πίστεως, ουχί διά της όψεως· – Β’ Κορινθίους 5:7