Εδάφιο Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2015

Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς. – Εφεσίους 2:10