Εδάφιο Σαββάτου 4 Aυγούστου

Ζη Κύριος, και ευλογημένον το φρουριόν μου· και ας υψωθή ο Θεός της σωτηρίας μου· – Ψαλμοί 18:46