Εδάφιο Σαββάτου 6 Αυγούστου 2016

Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβύσει· θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. – Ησαΐας 42:3