Εδάφιο Σαββάτου 7 Μαΐου 2016

Εγώ, εγώ είμαι ο Κύριος· και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. – Ησαΐας 43:11