Εδάφιο Σαββάτου 9 Απριλίου 2016

Ο σοφός ακούων θέλει γείνει σοφώτερος, και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως· – Παροιμίες 1:5