Εδάφιο Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου 2017

διότι όστις εγγίζει εσάς, εγγίζει την κόρην του οφθαλμού αυτού. – Ζαχαρίας 2:8