Εδάφιο Τετάρτης 04 Νοεμβρίου 2015

Πλην χάρις εις τον Θεόν, όστις πάντοτε κάμνει ημάς να θριαμβεύωμεν διά του Χριστού και φανερόνει εν παντί τόπω δι’ ημών την οσμήν της γνώσεως αυτού· – Β’ Κορινθίους 2:14