Εδάφιο Τετάρτης 12 Απριλίου 2017

Ο ύπνος του εργαζομένου είναι γλυκύς, είτε ολίγον φάγη, είτε πολύ· ο δε του πλουσίου χορτασμός δεν αφίνει αυτόν να κοιμάται. – Εκκλησιαστής 5:12