Εδάφιο Τετάρτης 12 Οκτωβρίου 2016

Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γής· – Ιώβ 19:25