Εδάφιο Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου 2017

Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται, εκείνοι μεν διά να λάβωσι φθαρτόν στέφανον, ημείς δε άφθαρτον. – Α’ Κορινθίους 9:25