Εδάφιο Τετάρτης 14 Σεπτεμβρίου 2016

Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς. – Ματθαίος 5:16