Εδάφιο Τετάρτης 16 Μαρτίου 2016

Θέλω ψάλλει εις τον Κύριον ενόσω ζώ· θέλω ψαλμωδεί εις τον Θεόν μου ενόσω υπάρχω. – Ψαλμοί 104:33