Εδάφιο Τετάρτης 17 Αυγούστου 2016

και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει. – Ματθαίος 21:22