Εδάφιο Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου 2016

Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων· – Ιωάννης 10:11