Εδάφιο Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2015

Διότι ο Κύριος δεν απορρίπτει εις τον αιώνα· Αλλ’ εάν και θλίψη, θέλει όμως και οικτειρήσει κατά το πλήθος του ελέους αυτού. – Θρήνοι 3:31-32