Εδάφιο Τετάρτης 2 Νοεμβρίου 2016

και η χειρ του Θεού ημών ήτο εφ’ ημάς, και ηλευθέρωσεν ημάς εκ χειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν τη οδώ. – Έσδρας 8:31