Εδάφιο Τετάρτης 20 Απριλίου 2016

Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Το εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. – Μάρκος 9:23