Εδάφιο Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου 2017

Εγώ δε είπα προς εσάς, Μη τρομάξητε μηδέ φοβηθήτε απ’ αυτών· Κύριος ο Θεός σας, όστις προπορεύεται έμπροσθέν σας, αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ υμών κατά πάντα όσα έκαμεν υπέρ υμών εν Αιγύπτω ενώπιον των οφθαλμών υμών· – Δευτερονόμιο 1:29-30