Εδάφιο Τετάρτης 21 Δεκεμβρίου 2016

Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. – Ματθαίος 3:2