Εδάφιο Τετάρτης 21 Ιουνίου 2017

Μη τρομάξητε μηδέ φοβηθήτε απ’ αυτών· Κύριος ο Θεός σας, όστις προπορεύεται έμπροσθέν σας, αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ υμών κατά πάντα όσα έκαμεν υπέρ υμών – Δευτερονόμιο 1:29-30