Εδάφιο Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου 2016

Δεν σοι είπον ότι εάν πιστεύσης, θέλεις ιδεί την δόξαν του Θεού; – Ιωάννης 11:40