Εδάφιο Τετάρτης 22 Αυγούστου

Αγωνίζεσθε να εισέλθητε διά της στενής πύλης· διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή. – Λουκάς 13:24