Εδάφιο Τετάρτης 23 Αυγούστου 2017

εγώ όμως και ο οίκός μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον. – Ιησούς του Ναυή 24:15