Εδάφιο Τετάρτης 23 Μαρτίου 2016

Ας χαίρωμεν και ας αγαλλιώμεθα και ας δώσωμεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου, και η γυνή αυτού ητοίμασεν εαυτήν. – Αποκάλυψη 19:7