Εδάφιο Τετάρτης 25 Ιανουαρίου 2017

Καθαρίσθητε, διότι αύριον θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω υμών θαυμάσια. – Ιησούς του Ναυή 3:5