Εδάφιο Τετάρτης 26 Ιουλίου 2017

Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός. – Ψαλμοί 23:1