Εδάφιο Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου 2018

Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε· όστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν. – Παροιμίες 28:13