Εδάφιο Τετάρτης 29 Μαρτίου 2017

Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ ήθελες ζητήσει παρ’ αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων. – Ιωάννης 4:10