Εδάφιο Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου 2016

Αινείτε τον Κύριον, πάντα τα έθνη· δοξολογείτε αυτόν, πάντες οι λαοί· Διότι το έλεος αυτού είναι μέγα εφ’ ημάς· και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Αλληλούϊα. – Ψαλμοί 117:1-2