Εδάφιο Τετάρτης 30 Αυγούστου 2017

Και συ, υιέ ανθρώπου, μη φοβηθής απ’ αυτών και από των λόγων αυτών μη δειλιάσης, διότι είναι άκανθαι και σκόλοπες μετά σου, και κατοικείς μεταξύ σκορπίων· μη φοβηθής από των λόγων αυτών και από προσώπου αυτών μη τρομάξης, διότι είναι οίκος αποστάτης. – Ιεζεκιήλ 2:6