Εδάφιο Τετάρτης 5 Απριλίου 2017

Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως. – Εφεσίους 4:30