Εδάφιο Τετάρτης 6 Δεκεμβρίου 2017

Μήπως η χειρ του Κυρίου εσμικρύνθη; τώρα θέλεις ιδεί αν εκτελήται ο λόγος μου, ή ουχί. – Αριθμοί 11:23