Εδάφιο Τετάρτης 6 Ιουνίου

Λούσθητε, καθαρίσθητε· αποβάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ’ έμπροσθεν των οφθαλμών μου παύσατε πράττοντες το κακόν – Ησαΐας 1:16