Εδάφιο Τετάρτης 8 Νοεμβρίου 2017

Αλλ’ ο Κύριος είναι εν τω ναώ τω αγίω αυτού· σιώπα ενώπιον αυτού, πάσα η γη. – Αββακούμ 2:20