Εδάφιο Τετάρτης 9 Δεκεμβρίου 2015

Όστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία· και θέλει ησυχάζει, μη φοβούμενος κακόν. – Παροιμίες 1:33