Εδάφιο Τρίτης 1 Μαρτίου 2016

και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει. – Ματθαίος 21:22