Εδάφιο Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2015

Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί υμών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχί κακού, διά να δώσω εις υμάς το προσδοκώμενον τέλος. – Ιερεμίας 29:11