Εδάφιο Τρίτης 12 Ιανουαρίου 2016

Προσέχετε εις εαυτούς, διά να μη χάσωμεν εκείνα, τα οποία ειργάσθημεν, αλλά να απολάβωμεν πλήρη τον μισθόν. – Β’ Ιωάννου 1:8