Εδάφιο Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου 2017

ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν. – Εβραίους 9:28