Εδάφιο Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2016

Εν τω φόβω του Κυρίου είναι ελπίς ισχυρά· και εις τα τέκνα αυτού θέλει υπάρχει καταφύγιον. – Παροιμίες 14:26