Εδάφιο Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου 2016

Εγώ, εγώ είμαι ο Κύριος· και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. – Ησαΐας 43:11