Εδάφιο Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2015

Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον διά να σώση τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ· – Α’ Τιμόθεο 1:15