Εδάφιο Τρίτης 18 Ιουλίου 2017

αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας εκάλεσεν, ούτω και σεις γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή· – Α’ Πέτρου 1:15