Εδάφιο Τρίτης 19 Ιανουαρίου 2016

Ιδού, ο Σωτήρ σου έρχεται· ιδού, ο μισθός αυτού είναι μετ’ αυτού και το έργον αυτού ενώπιον αυτού. – Ησαΐας 62:11