Εδάφιο Τρίτης 19 Ιουνίου

Η γλυκεία απόκρισις καταπραΰνει θυμόν· αλλ’ ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργήν. – Παροιμίες 15:1