Εδάφιο Τρίτης 2 Φεβρουαρίου 2016

Η αγάπη κακόν δεν κάμνει εις τον πλησίον· είναι λοιπόν εκπλήρωσις του νόμου η αγάπη. – Ρωμαίους 13:10