Εδάφιο Τρίτης 20 Δεκεμβρίου 2016

Διά τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, διά να μη εκπέσωμέν ποτέ. – Εβραίους 2:1